­¦ý°±·>œ hjœgÏ€¡ãa •ø¼*jbjb1ˆ1ˆ $@[°[°¼$à```````ý/ý/ý/ý/ Ï/<â:4080808080808080:::::::,?;Rë=b.:`8080808080.::``8080C::::80³`80`80::tdÿ@````80:::``:(0 ¦À Ÿý/ 5–::Y:0â::Û=:Û=::`ÑúDú Hazardous Media
Hazardous Media

A.J. CATOLINE
Co-founder, HAZARDOUS MEDIA
ajc@hazardous.com">

A.J. CATOLINE
Co-founder, HAZARDOUS MEDIA
ajc@hazardous.com


"Man is still the most extraordinary computer of all..."

-- John F. Kennedy


Hello and welcome digital traveler to HAZARDOUS MEDIA, home of daring internet adventures.

Hazardous Media was founded in 1995 with the production of the documentary filmTIMOTHY LEARY'S LAST TRIP.,

Hazardous Media's also produced the documentary film "Beyond 2001: A Cyber Odyssey with Arthur C. Clarke."

In the course of making this film, I was fortunate enough to encounter the world's grandfather of technology Arthur C. Clarke. In 1996, I traveled to Asia (The Journey to the East) and had the amazing opportunity to visit Arthur at his home and techno-oasis in Colombo, Sri Lanka. I invited Arthur to participate in Hazardous Media's ongoing daring internet adventure and he agreed.

A few months later, in March 1997, a special event took place at the University of Illinois. You remember the significance of Urbana, Illinois in movie history, do you now? Let me refresh your memory:

"I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1997..."

The movie of course is "2001: A Space Odyssey." The director is the amazing Stanley Kubrick and the writer is Arthur C. Clarke. In the 1960s, when Timothy Leary was exploring the New Frontier of consciousness, Arthur C. Clarke had envisioned the digital revolution of the future, manifested in his creation HAL: an artificially intelligent computer that can talk. H-A-L, according to Arthur, stands for Heuristic Algorithmic computer. Look up both those words in a dictionary and there you will see lies the secret of the digital revolution, and the mission of Hazardous Media: the combination of the supreme analog and the supreme digital.

So in March 1997, the University of Illinois decides to throw a huge birthday party for HAL. Obviously all the "2001" fans who attend (including Tom Hanks, who sends a great video birthday greeting) want to see what HAL's creator has to say. But Clarke is 80 years old and there is no way for him to travel to Illinois from Sri Lanka.

Hazardous Media comes up with the amazing plan. We cybercast a video image of Clarke, via the internet, from Sri Lanka to Urbana.

You can see this film and others in the The Arthur C. Clarke Tribute page.

Why do we call ourselves Hazardous Media? Because this is truly a REVOLUTION, a DIGITAL revolution, and the new MEDIA that is emerging is genuinely HAZARDOUS.

A.J. Catoline
Hazardous Media
ajc@hazardous.com

"Man is still the most extraordinary computer of all..."

-- John F. KennedyCHECK OUT THE ADVENTURES OF NETWIT IN...


A HAZARDOUS HALOWEEN STORY

Hello and welcome digital traveler to HAZARDOUS MEDIA, home of daring internet adventures. We are three years into our journey and mission to digitize on the world wide web the best that is analog around the globe. Please share in our ongoing journey by clicking on one of the links above.

Hazardous Media is also the home of TIMOTHY LEARY'S LAST TRIP, the tweak or be tweaked documentary film that founded our web site. Our film has been in the video stores for some time, and I am happy to announce that our distributor has now released "Timothy Leary's Last Trip" on DVD format as well.

I know Timothy, wherever he is, is proud and happy to be digital in yet another form. "The internet is the LSD of the 90's..."

Hazardous Media's next daring internet adventure is the production of the documentary film "Beyond 2001: A Cyber Odyssey with Arthur C. Clarke."

In the course of making this film, I have been fortunate enough to encounter the world's grandfather of technology Arthur C. Clarke. In 1996, I traveled to Asia (see 'Journey to the East') and had the amazing opportunity to visit Arthur at his home and techno-oasis in Colombo, Sri Lanka. I invited Arthur to participate in Hazardous Media's ongoing daring internet adventure and he agreed.

A few months later, in March 1997, a special event took place at the University of Illinois. You remember the significance of Urbana, Illinois in movie history, do you now? Let me refresh your memory:

"I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1997..."

The movie of course is "2001: A Space Odyssey." The director is the amazing Stanley Kubrick and the writer is Arthur C. Clarke. In the 1960s, when Timothy Leary was exploring the New Frontier of consciousness, Arthur C. Clarke had envisioned the digital revolution of the future, manifested in his creation HAL: an artificially intelligent computer that can talk. H-A-L, according to Arthur, stands for Heuristic Algorithmic computer. Look up both those words in a dictionary and there you will see lies the secret of the digital revolution, and the mission of Hazardous Media: the combination of the supreme analog and the supreme digital.

So in March 1997, the University of Illinois decides to throw a huge birthday party for HAL. Obviously all the "2001" fans who attend (including Tom Hanks, who sends a great video birthday greeting) want to see what HAL's creator has to say. But Clarke is 80 years old and there is no way for him to travel to Illinois from Sri Lanka.

Hazardous Media comes up with the amazing plan. We cybercast a video image of Clarke, via the internet, from Sri Lanka to Urbana. It is our greatest Daring Internet Adventure to date. You can find out all about it at www.HALbday.com.

Why do we call ourselves Hazardous Media? Because this is truly a REVOLUTION, a DIGITAL revolution, and the new MEDIA that is emerging is genuinely HAZARDOUS. Those sharing in our adventure are called CYBER JANITORS. It's a dirty job, but someone has to scour the analog world and clean it up into 1s and 0s...

Hazardous Media is happy to serve that purpose. Welcome to our Daring Internet Adventure... the music of our journey always continues...

A.J. Catoline, a.k.a. "Netwit"
Cyber Janitor
ajc@hazardous.com


Music by THE WHO ("Rael" on "Sell Out")
(c) 1967 MCA Records, Inc.
FLASH by Macromedia.

¡Ê¼*¸ž¸ hV%ñhV%ñhV%ñ-56TU^_fÖç騂…Ï)IÇåîïùÕ³¤™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™gdV%ñ¼*œ¤QRSWXbcdàåÎp t þ “ è ì ^ b Ž Þ fjªøCGH‡™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™gdV%ñ‡¡cgh{車¦­()*zǼ¸9[}§ÕÛ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™gdV%ñVÉÐ#$%-5;_xò‹¤“”Ï!*Ý°¢ðÞÊΙ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™gdV%ñÎ`¹®Æ…¡¬Ó—¯ DHêî©‚6: Å Ö ##b$™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™gdV%ñb$f$t%x%¾&&A'B'F'i'{'¥'µ'ª'º'‰'(( ((((T(s(ƒ(±(ª(º(‡( ))™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™gdV%ñ)L)è)Ã)Ó)*7*`*Ü*¶*ß*®*ƒ*½*¼*™™™™™™™™™™™™™™gdV%ñ":pV%ñƒ­/ ƒý=!ƒ"ƒ#êÝ$êÝ%ƒ€<@ҝ< NormalCJaJmH sH tH DA@ڝ°D Default Paragraph FontRi@۝„R Table Normal–4÷ l4÷a– (k@ٝ¡(No List0U@¢Ò0 V%ñ Hyperlink>*B*¼$@!Ýzô Ýzô Ýzô Ýzô Ýzô ÝzôtŠ °:"¼$kÀ-56TU^_fÖç騂…Ï)IÇåîïùÕ³¤QRSWXbcdàåÎptþ“èì^bŽÞf j ª ø C G H ‡ ¡ c g h { è » Š ¦ ­    ( ) * z Ç ¼ ¸ 9[}§ÕÛVÉÐ#$%-5;_xò‹¤“”Ï!*Ý°¢ðÞÊÎ`¹®Æ…¡¬Ó—¯ DHêî©‚6: ÅÖ bftx¾  A!B!F!i!{!¥!µ!ª!º!‰!"" ""("T"s"ƒ"±"ª"º"‡" ##L#è#Ã#Ó#$7$`$Ü$¶$ß$®$ƒ$½$ª$ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@ò0ÄÄp@-56TU^_fÖç騂…Ï)IÇåîïùÕ³¤QRSWXbcdàåÎptþ“èì^bŽÞf j ª ø ‡ ¡ c g h { è » Š ¦ ­    ( ) * z Ç ¼ ¸ 9[}§ÕÛVÉÐ#$%-5;_xò‹¤“”Ï!*Ý°¢ðÞÊÎ`¹®Æ…¡¬Ó—¯ DHêî©‚6: ÅÖ bF!i!{!¥!µ!ª!º!‰!"" ""("T"s"ƒ"±"ª"º"‡" ##L#è#Ã#Ó#$7$`$Ü$¶$ß$®$ƒ$½$ª$ò@0ÄĞò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò ÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄ îøÄîøÄ îøÄîøÄ îøÄ îøÄ îøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄ îøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄîøÄ îøÄ îøÄò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Äò Ä̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝ø¶ÌøÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ̝øÄ ÌøÄ ̝øÄ ̝øÄ|j¯ík¯ò Äò ļ*¤‡Îb$)¼*¼*¼$HQÝ©½ªºø%'EGLPêíûݶ©‚ت‡ˆMOÖ=AÇÜ3:C H s w m u w y ã ç í ñ ð þ “ Á ™ ›  Ñ ã ª ˆ %ãíõ°¬ È•^acpû€ß‚½¿Š­³ÿtvîñõüþ·ÌÔž¯˜¸œ úû¶®ÁÈÔž›&)+6djrvöùü´þÁÎ^`¨« À‘­ÐÞ”osŽ·ÍÔEIK!S!]!c!e!g!w!y!~!Ç!Š!À!¦!²!Ê!È!Î!—! " """"""";"?"P"R"o"q""É"##N#V#´#½#$%$.$4$U$]$|$É$î$ö$ª$ 7;V\`dglèìÆ¥½ªÌÒJKçéñõûÝ‘­²ÐýTUeiâ䳎ËÈhjqrý·cà)muêëž35?_`¤Ð3?Oïg h º ‡ & D E q r æ ø d e ê ë ‹ × Ž ¤ + - Ñ ã ª ˆ þÍ89<@`aôöÐðÂÍÌÔ"(+/£§´¨þ”ÁÈÏÓac÷ÿ¨ˆ‰˜›fnøÕEFmnëí6>´78úŽÐÊÇÉŽÊ–<cd‰ÕCDuv„ ¥ C!D!|!}!‡!ˆ!!«! " """}"~"æ"¿"##N#V#ª$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::@Ķ¶¿¶¶¾Ph¿¼$Ä @UnknownGêTimes New Roman5êÄSymbol3ê Arial qà•­hý±ˆÏ±ˆŠœ F$•€¿¥¥Ä>4Ñ(0••8S€<html> AJ Catoline AJ Catolineœ ýÖüژOh´ë+'„0,=êò®¥»Œ” ¯ $ 0 <HPX`h' AJ CatolineNormal AJ Catoline6Microsoft Word 11.3.5@0@•})å»@8:*+廊œ Gº;œPICT;¥d œ,, ” –°ÚMSWD ” –,ŽTimes New RomanŽ 2.(Zw<-› Q)h-œ¿Æ)t-›`£)ml-)5>-¿Æ) -(ìw<-› Q)h-)ead>-)a -(Õw<-œ¿Æ)t-›`£)i-œ¿Æ)t-›`£)l-)e>Hazard-œ¿Æ)¬o-)us-› Q), -) Med-›`£)[i-)a-)2 -(w-)a -¿Æ(@w -*9<-› Q)b-œ¿Æ)o-)d-›`£)y-) -› Q) b-)ackgr-œ¿Æ)oo-)u-› Q)n-)d="s-œ¿Æ)\t-)arz.g-›`£)cif-)">-¿Æ)0 („w -*9-¿Æ)C (&w -*9<-› Q)h-)ead>-)a -(ôw<-œ¿Æ)t-›`£)i-œ¿Æ)t-›`£)l-)e>Hazard-œ¿Æ)¬o-)us-› Q), -) Med-›`£)[i-)a-)2 -(³w-)a -¿Æ( w -*9<-› Q)b-œ¿Æ)o-)d-›`£)y-) -› Q) b-)ackgr-œ¿Æ)oo-)u-› Q)n-)d="s-œ¿Æ)\t-)arz.g-›`£)cif-)">-¿Æ)0 (w -*9-¿Æ)C (Úw -*9<-›`£)im-)5gœ-›Ä\) -) src=")j -› Q) h-œ¿Æ)tt-)p://-› Q)Ch-)azard-œ¿Æ)lo-)us.c-œ¿Æ)Oo-›`£)m-)'/a-›`£)$j-)/a-›`£)$j-)ca-›`£),m-)'era.-›`£)Jj-)pg)2">

-)Å -(ew<-›`£)f-œ¿Æ)o-› Q)n-œ¿Æ)t -)s-›`£)i-)ze=4><-›`£)ôf-œ¿Æ)o-› Q)n-œ¿Æ)t -)c-œ¿Æ)o-›`£)l-œ¿Æ)o-) r="#ee0000">-(ey -(ûw<-› Q)b-)>-› Q)A-)$.J.-œ¿Æ)- -) C-› Q)!A-)$TO-› Q)CL-)I-œ¿Æ)N-)#E<-› Q)8b-)r>-¿Æ)- -(ÿwC-œ¿Æ)!o-)--›`£)f-œ¿Æ)o-)u-› Q)n-)der-œ¿Æ)@,-) H-› Q)1AZA-)gRDOUS-œ¿Æ)© -) MEDI-› Q)ÄA-)$<-› Q)b-)r>-Ä\)- -(wa-›`£)Fj-)c-› Q)@h-)Ga-› Q)z-)ard-œ¿Æ)@o-)us.c-œ¿Æ)Oo-›`£)m-)'-¿Æ)\ -(Kw-¿Æ)C -(Ñw

<-› Q)mb-)r>-¿Æ)- (æw -*9<-œ¿Æ)t-)a-› Q)b-›`£)l-)e>-)2 -(1w<-œ¿Æ)t-)r><-œ¿Æ)It-)d><-›`£)Qim-)5gœ-›Ä\) -) src="c-›`£)Äl-)eard-œ¿Æ)Vot-)'.g-›`£)&if-)"œ-›Ä\) -› Q) h-) space=15>-¿Æ) -(jw<-œ¿Æ)t-)d>-¿Æ)5 -(§w-¿Æ)C -(ðw<-›`£)f-œ¿Æ)o-› Q)n-œ¿Æ)t -)s-›`£)i-)ze=3><-›`£)ôf-œ¿Æ)o-› Q)n-œ¿Æ)t -)c-œ¿Æ)o-›`£)l-œ¿Æ)o-)r=#-›`£)Fff-)"0099>"Ma-› Q)÷n-) -›`£) i-)sœ-›Ä\) -) s-œ¿Æ)t-›`£)ill-› Q)* -œ¿Æ) t-)he-› Q). -›`£) m-œ¿Æ)'o-)s-œ¿Æ)t-) e-› Q)#x-œ¿Æ)t-)ra-œ¿Æ)'o-)rd-›`£)*i-› Q)n-)ar-› Q)'y-) c-œ¿Æ)#o-›`£)m-)'pu-œ¿Æ)2t-)e-œ¿Æ)r-) -œ¿Æ) o-›`£)f-) (wa-›`£)ll-).-œ¿Æ) .-) ."

)r--)" J-œ¿Æ) o-› Q)hn -)?F.-œ¿Æ)( -› Q) K-)$e-› Q)nn-)2ed-›`£)/y-)

<-› Q)mb-)r>-¿Æ)- (Pw *: -*9

-¿Æ)Q (›w -*9-¿Æ)C ( pw *9 -*:<-›`£)f-œ¿Æ)o-› Q)n-œ¿Æ)t -)s-›`£)i-)ze=4><-›`£)ôf-œ¿Æ)o-› Q)n-œ¿Æ)t -)c-œ¿Æ)o-›`£)l-œ¿Æ)o-)r="#-›`£)Zfff-› Q)3f-›`£)ff-)"">-¿Æ)0 -( w

-¿Æ)Q -( VwHe-›`£):ll-œ¿Æ)oœ-›Ä\) -) a-› Q)n-)d-œ¿Æ) -) we-›`£):l-)c-œ¿Æ)o-›`£)m-)'eœ-›Ä\) -) d-›`£)i-)g-›`£)i-œ¿Æ)t-)a-› Q)l-) -œ¿Æ) t-)ra-› Q)'v-)e-›`£)l-)er›-¸@ )' -œ¿Æ) to-›Ýž)' -) H-› Q)$AZA-)gRD-œ¿Æ)EO-)#US-› Q)@ -) MEDI-› Q)ÄA-œ¿Æ)$, -› Q)h-œ¿Æ)o-›`£)m-)'eœ-›Ä\) o-›`£)%f -)dar-›`£)@i-› Q)n-œ¿Æ)g -›`£)%i-› Q)n-œ¿Æ)t-)er-› Q)'n-)eœ-›Ä\)t-œ¿Æ) -( èwad-› Q)/v-)e-› Q)n-œ¿Æ)t-)ures.-› Q)` -) 

-¿Æ)Q -( ŠwHazard-œ¿Æ)êo-)us-› Q), -) Med-›`£)[i-)aœ-›Ä\) -) was-›`£)M f-œ¿Æ)o-)u-› Q)n-)ded-œ¿Æ)H -›`£) i-› Q)nœ-›Ä\) -) 1995-›`£)d -) w-›`£)$i-œ¿Æ)t-)h-› Q) -œ¿Æ) t-› Q)h-)e-œ¿Æ) -) p-œ¿Æ)ro-))duc-œ¿Æ)Ht-›`£)i-œ¿Æ)o-› Q)n -œ¿Æ)&o-›`£)f-› Q) œ-›Ä\) t-› Q) h-)e-œ¿Æ) -) d-œ¿Æ)o-)cu-›`£)/m-)'e-› Q)n-œ¿Æ)t-)ar-›`£)'y-œ¿Æ) -›`£) film-)TTIMOTHY›-¸@ ( Ð -› Q) L-)E-› Q)A-)$RY-› Q)E'-) Sœ-›Ä\) -› Q) LA-)CS-œ¿Æ)T-) -œ¿Æ) T-) RIP.,-› Q)Ÿ -Ä\) -( <w

-¿Æ)Q Äĝ! ”! ” –! –! “! “ ž! ž! ’! ’ Ù! Ù! ·! · Û! Û! ý! ý Ú! Ú! þ! þ Ò! Ò! Þ! Þ •! •! ð! ð Ô! Ô! Ð! Ð Ó! Ó!œ ¹Õ¹ú.ìó+,˜Æ0 hpêòÝ® ƒ½¿» ­ “'Hazardous Media, Inc.FÑ( Title œ"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?œABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^œ`abcdefœ›iœœœRoot Entry ¿FÄôUê•ã»kÄ1Table!Û=WordDocument$@SummaryInformation(@\=DocumentSummaryInformation8_CompObjXœœ ¿FMicrosoft Word DocumentœNB6WWord.Document.8